Dalton International

Potrafię, zrobię to sam!

Samodzielność jest jedną z naturalnych potrzeb dziecka – kluczem do kształtowania jego osobowości, dlatego w Academy International działamy według programu Dalton International, który wspomaga rozwój, niezwykle potrzebnych w życiu umiejętności takich jak: samodzielność, odpowiedzialność za własne działanie, umiejętność współpracy w grupie oraz refleksji.

academy

Wpajana od najmłodszych lat samodzielność daje dziecku szansę na to, że będzie sobie lepiej radziło w przyszłości, będzie odpowiedzialne, a podejmowanie własnych decyzji nie będzie sprawiało mu problemu. Ogromne znaczenie ma również fakt, iż samodzielność pozytywnie wpływa na samoocenę dziecka. Znacząco wzrasta jego pewność siebie i poczucie niezależności, a to sprawia, iż lepiej czuje się w grupie i łatwiej nawiązuje  oparte na współpracy relacje. Potrafi też przyjąć rolę lidera grupy.

W prywatnych placówkach Academy International samodzielność kształtowana jest zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i podczas innych działań edukacyjno-wychowawczych. Nauczyciele i wychowawcy odkrywają   naturalne  talenty dziecka i dostosowują  proces nauczania do jego możliwości i uzdolnień.  Dziecko motywowane jest do działania  poprzez wspieranie i akceptację, ale  również poprzez pobudzanie i kształtowanie jego poczucia odpowiedzialności.

Na każdym etapie edukacji w Academy International, w zdobywaniu umiejętności: samodzielności, odpowiedzialności i współpracy w grupie, pomagają nam  „daltońskie pomoce”:

  • Kolorowe zegary -odnoszące się do realnego czasu i przyporządkowane do niego działania.
  • Tablice zadań – pokazują dziecku, a później uczniowi, plan tygodniowych zadań, którymi sam zarządza.
  • Tablice umiejętności, oryginalna lista obecności czy sygnalizacja świetlna.

dalton_list_2

Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych dzieci mają ogromną szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań i decyzji. Zarówno dzieci przedszkolne, jak i szkolne bardzo szybko odnajdują się w przejrzystych regułach Dalton International, chętnie wykonują swoje tygodniowe zadania  i równie chętnie odnotowują swoje postępy na tablicy zadań, a także uczą się oceniać samych siebie i brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Uczą się współpracy, polegania na sobie oraz swoich kolegach. Wspierają się w swoich działaniach.

samodzielnosc_2

W Academy International, nauczyciele i wychowawcy,  dają  dzieciom szansę na:

  • dokonywanie wyborów,
  • samodzielne działanie.

Rozbudzają w najmłodszych:

  • szacunek i zaufanie do samych siebie,
  • wiarę we własne możliwości, jak również pozwalają im doświadczyć własnych ograniczeń.

Wspierają ich rozwój, motywują do indywidualnych i odważnych decyzji, nie ograniczają podopiecznych są dla nich przewodnikami i doradcami.

Dzięki kształtowaniu samodzielności od wczesnego dzieciństwa wzmacniamy  poczucie własnej wartości i pewność siebie, co  procentuje podczas nauki w szkole oraz w dorosłym życiu.  Wspomagamy też kształtowanie się takich cech jak odpowiedzialność – która ułatwia zdobywanie wiedzy i szacunku, współpraca – która pomaga poznawać własne mocne i słabe strony, zasady pracy oraz zabawy w grupie.

Dzięki naszemu programowi dzieci sprawnie realizują własne cele i pasje, a wyposażone w określone umiejętności i posiadające kluczowe kompetencje lepiej radzą sobie na kolejnych szczeblach edukacji.

Pomagamy im w osiągnięciu wymarzonego sukcesu!

Academy International Karolkowa 49 objęta jest opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia w zakresie wprowadzania zasad pedagogiki planu daltońskiego (szkoła jest w trakcie dwuletniej certyfikacji). Przedszkola i żłobki Academy International, jako pierwsze dwujęzyczne placówki edukacyjne w Polsce, otrzymały certyfikat Dalton International Polska. Certyfikacja w każdej placówce trwała dwa lata.