Dwujęzyczność

Poligloci Academy International!

W Academy International edukacja dwujęzyczna jest standardem. Zdajemy sobie bowiem sprawę, iż skuteczność uczenia języka jest tym większa, im młodsze dziecko ją rozpoczyna. Dlatego naukę języków obcych inicjujemy już w żłobku.

Nasi najmłodsi podopieczni mogą korzystać z edukacji językowej dzięki wprowadzonej przez nas innowacyjnej metodzie – immersję językową. Polega ona na „zanurzeniu” dziecka w języku, obcowania z nim na co dzień podczas zabawy, zajęć muzycznych i ruchowych. Dzieci w sposób naturalny i bezstresowy przyswajają drugi kod językowy ucząc się „śpiewanek”, wyliczanek, „rytmiczanek”, słuchając prostych poleceń, połączonych z konkretnym działaniem. W ten sposób nie tylko osłuchują się z melodyką języka angielskiego, ale też łączą go ze wspaniałą zabawą w grupie rówieśników, co sprawia, że chętnie uczestniczą w zajęciach i podejmują próby komunikacji.

dziecko z podręcznikiem

W grupach żłobkowych wprowadzamy zajęcia z języka angielskiego, aby osłuchały się z rytmem i melodią tego języka, nauczyły się prostych słów, co znacznie poprawi ich zdolność do jego nauki w późniejszych latach.

W przedszkolu edukację językową opieramy o CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda ta pozwala przygotować dziecko do opanowania wiedzy językowej z wielu dziedzin. Mali poligloci świetnie bawią, nawet nie zdając sobie sprawy, jak wiele przy tej okazji się uczą. Pomagają nam w tym innowacyjne materiały edukacyjne, bardzo atrakcyjne dla dzieci i angażujące je do twórczej pracy.

Drugi język jest dla naszych podopiecznych narzędziem do poznawania świata, a nie celem do nauki. Edukacja bilingwalna oparta o CLIL przygotuje dzieci przedszkolne do kolejnego kroku – szkoły dwujęzycznej, ponieważ rozwija je językowo w bardzo różnych dziedzinach, dzięki czemu bez problemu odnajdują się w tematach poruszanych w szkole.

dzieci z flagami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole przyjęliśmy model dwujęzyczności, polegający na nauczaniu w języku angielskim niektórych, wybranych przedmiotów (w odróżnieniu np. od modelu polegającego na zamiennym stosowaniu języka polskiego i angielskiego na każdej z lekcji).

Klasa dwujęzyczna – poza realizacją podstawy programowej w języku polskim – realizuje również dwa przedmioty w języku angielskim.

W programie dwujęzycznym nasi uczniowie w ciągu tygodnia realizują 10 godzin lekcyjnych języka angielskiego.

Mówiąc o edukacji dwujęzycznej warto wskazać na jej wpływ na holistyczny rozwój dziecka. Niewątpliwą wartością dodaną tego modelu jest jego wymiar kulturowy – otwarcie na społeczność międzynarodową, umiejętność i potrzeba korzystania z dorobku innych narodowości. Nie mniej ważny pozostaje wymiar środowiskowy, językowy, przedmiotowy oraz rozwijanie umiejętności uczenia się. Edukacja dwujęzyczna, zapoczątkowana w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej, przynosi wielowymiarowe efekty na wszystkich szczeblach edukacji oraz w życiu dorosłym.