Plan daltoński w Academy International na Karolkowej

Umiejętności, które dzieci nabyły we wcześniejszych latach swojej przygody z Academy International owocują dając wymierne efekty. Przygotowanie zgodnie z zasadami planu daltońskiego, które rozpoczynamy od najmłodszych grup żłobkowych, przekłada się później na wysoce rozwiniętą samodzielność dzieci w wieku szkolnym. Pozwala to nauczycielom kontynuowanie realizacji programu, dodając do niego kolejne, bardziej rozwinięte i zaawansowane elementy.

W dwujęzycznej szkole AI, funkcję Dyrektora pełni Pani Katarzyna Goryluk-Gierszewska. Celem jej zespołu, jest dalsza realizacja założeń i wartości, których dzieci uczyły się w poprzednich latach. Rozwijane są umiejętności samodzielnego planowania własnej pracy, odpowiedzialność za proces nauki oraz współpraca z rówieśnikami. Od klas trzecich, dzieci zaznaczają wykonane przez siebie zadania na specjalnie przygotowanych do tego celu tablicach. To pozwala im samodzielnie oceniać efekty własnej pracy oraz pomaga w wyciąganiu wniosków, wymiernie wpływając na poprawę efektywności.

Dzieci maja także jasno określone zasady, jakie panują w szkole. Jedną z nich jest fakt, że koniec każdego tygodnia jest czasem, gdy powinny zostać zrealizowane wszystkie zadania oraz nadrobione zaległości. Systematyczność i konsekwencja nauczycieli sprawiają, że dzieci same pamiętają o swoich obowiązkach i pilnują, aby się z nich wywiązywać. Radzą sobie doskonale, ponieważ mają już bardzo dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności za własne działania. Dzieci wiedzą również, że to od nich zależy kolejność oraz sposób wykonywania poszczególnych działań. Rozwijają swoją kreatywność i uczą się własnych możliwości, pamiętając jednocześnie, że należy dotrzymać umówionych z nauczycielami terminów.

W każdej klasie znajduje się tzw. drzewo do samooceny. Ta metoda służy temu, aby dzieci potrafiły obiektywnie ocenić, czy opanowały już daną umiejętność, czy może potrzebują pomocy w jakimś obszarze, który jeszcze wymaga dopracowania. Na drzewie dzieci zaznaczają „miny”, które mówią o stopniu opanowania danej umiejętności. Taka forma oceny jest też bardzo ważną wskazówką dla nauczycieli, którzy mają możliwość zaobserwować, z czym dzieci radzą sobie gorzej, jakie czynności sprawiają im trudność lub czy dziecko nie potrzebuje zajęć dodatkowych.

W klasach 2 i 3 dzieci korzystają z sygnalizatorów. Metoda ta polega na sygnalizowaniu przez nauczyciela formy wykonywania zadania. Jeżeli tablica sygnalizatora wskazuje światło czerwone, dzieci wiedzą, że pracę należy wykonać samodzielnie. Jeżeli włączy się światło żółte, wówczas dzieci mogą konsultować przebieg wykonania zadania ze swoimi rówieśnikami, jeżeli samodzielne wykonanie go sprawia im trudność. Światło zielone zaś sygnalizuje, że w przypadku trudności można poprosić o pomoc nauczyciela.

Z każdym etapem nauki, dzieci zdobywają nowe obszary do rozwijania własnej samodzielności. W starszych klasach niektóre zajęcia prowadzone są nawet w całości przez dzieci. Uczniowie dwujęzycznej szkoły na Karolkowej, przygotowują np. prezentację na zadany temat, którą następnie prezentują swoim rówieśnikom dzieląc się zdobytą wiedzą z resztą klasy i wcielając w rolę nauczyciela.

W każdej z klas funkcjonuje pomoc koleżeńska. Jeżeli są uczniowie, którzy radzą sobie z jakimiś zagadnieniami lepiej lub szybciej kończą swoje zadania, pomagają pozostałym kolegom i koleżankom, którzy w realizacji swoich prac napotkali problemy.

tablica zielona drzewko drzewo w przedszkolu