FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego zmiana marki na Academy International?

Sieć przedszkoli niepublicznych Akademia Uśmiechu oraz zespół szkół niepublicznych Karolkowa 49 przyjęły wspólną nazwę dla wszystkich swoich jednostek – Academy International. Rebranding jest elementem szerszej strategii ujednolicania nazewnictwa i standardów graficznych oraz zwiększenia świadomości marki. Wprowadzenie nowej – wspólnej – nazwy było dla nas ogromnym wyzwaniem, niemniej krokiem koniecznym uwarunkowanym wprowadzeniem nowej strategii firmy. Poprzez ujednolicenie nazwy chcieliśmy również ułatwić koordynację wszelkich działań promocyjnych i informacyjnych.
Academy International kontynuuje misję Akademii Uśmiechu oraz Karolkowej 49 wzbogacając ją jednocześnie o nowe elementy. W strategii Academy International zawarliśmy naszą tradycję i wspólną wizję edukacyjno-wychowawczą symbolizującą wszystkie nasze placówki oraz przyszłość, ku której podążamy. Przyjęliśmy profil edukacji dwujęzycznej, rozwijania u dzieci samodzielności, odpowiedzialności za swoje działanie, umiejętności współpracy w grupie oraz rozwijania logicznego myślenia. Nasze działania z dziećmi opieramy o uznane międzynarodowe certyfikowane programy i metody pracy z dziećmi. Poprzez działania programowe: dwujęzyczność, logiczne myślenie i samodzielność dążymy do stworzenia jednolitego i spójnego systemu oddziaływania wychowawczo-edukacyjnego na płaszczyźnie dom-żłobek-przedszkole-szkoła. Wykorzystujemy cały potencjał jakim dysponujemy do przygotowania naszych podopiecznych na sukces poza naszymi placówkami, by byli odważnymi, samodzielnymi i utalentowanymi obywatelami świata.

Dlaczego dwujęzyczne placówki edukacyjne?

Nasze placówki noszą nazwę dwujęzyczne ponieważ wychowujemy i edukujemy dzieci w oparciu o program polski oraz program nauczania dwujęzycznego. W przedszkolu jako drugi kod językowy przyjęliśmy język angielski. W naszej dwujęzycznej szkole dodatkowo poza językiem angielskim wprowadziliśmy naukę języka hiszpańskiego.

Logiczne myślenie w Academy International?

Z przekonaniem i sukcesem wprowadzamy w naszych jednostkach autorski, innowacyjny program nauki logicznego myślenia, dzięki któremu nasi podopieczni nie tylko myślą kreatywnie i logicznie, ale wychodzą też poza utarte schematy, rozwiązują problemy, pokonują bariery i dzięki temu przekonują się o sile swojego intelektu. Jednym z elementów naszego programu jest nauka gry w szachy. Na zajęciach dzieci ćwiczą umiejętność koncentracji oraz rozwijają naturalną ciekawość świata. Takie kompetencje osobowościowe są niewątpliwie składnikiem przyszłego sukcesu.
Logiczne myślenie, to kapitał na przyszłość, ponieważ ta umiejętność jest wykorzystywana przez całe życie. Warto ją zatem doskonalić u naszych dzieci, poprzez praktyczną naukę rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Pragniemy, by w przyszłości nasi absolwenci podejmowali w pracy i w życiu osobistym jak najwięcej właściwych i trafnych decyzji.

Jakie są zalety nauki samodzielności?

Wpajana od najmłodszych lat samodzielność daje dziecku szansę na to, że będzie sobie lepiej radziło w przyszłości, że będzie odpowiedzialne, a podejmowanie własnych decyzji nie będzie sprawiało mu problemu. Ogromne znaczenie ma również fakt, iż samodzielność pozytywnie wpływa na samoocenę dziecka. Znacząco wzrasta jego pewność siebie i poczucie niezależności, a to sprawia, iż lepiej czuje się w grupie i łatwiej nawiązuje oparte na współpracy relacje. Potrafi też przyjąć rolę lidera grupy.
W placówkach Academy International samodzielność kształtowana jest zarówno na zajęciach obowiązkowych jak i podczas innych działań edukacyjno-wychowawczych. Nauczyciele i wychowawcy odkrywają naturalne talenty dziecka i dostosowują proces nauczania do jego możliwości i uzdolnień. Dziecko motywowane jest do działania poprzez wspieranie i akceptację, ale również poprzez pobudzanie i kształtowanie jego poczucia odpowiedzialności.
Placówki Academy International objęte są opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia w zakresie wprowadzania zasad pedagogiki planu daltońskiego.

Żłobki, przedszkola, szkoła. Ciągłość edukacyjna?

Dużym atutem Academy International jest ciągłość procesu edukacyjno-wychowawczego, który rozpoczyna się już w placówkach żłobkowych, a kontynuowany jest w przedszkolach oraz szkole podstawowej. Pozwala to naszej kadrze pedagogicznej na rzeczywiste poznanie specyfiki drogi rozwojowej każdego dziecka, wychwytywanie elementów wymagających doskonalenia oraz na podjęcie ukierunkowanej pracy nad rozwijaniem jego talentów.

Najczęściej zadawane pytania - przedszkola

1. Jak przebiega nauczanie małych dzieci języka angielskiego w Academy International?

Małe dzieci w wieku przedszkolnym cały czas intensywnie pracują nad rozwojem mowy i języka ojczystego – doskonalą wymowę wszystkich dźwięków, przyswajają rodzimą składnię i morfologię. Wykorzystują swoje naturalne, wrodzone „zdolności uczenia się języka”, coraz sprawniej komunikując się z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Ten naturalny proces kończy się dopiero w wieku około 8 – 9 lat. Bazując na wiedzy jak dzieci w naturalny sposób uczą się języka ojczystego wprowadziliśmy w Academy International nauczanie dwujęzyczne. Proces uczenia się języka drugiego – angielski, przebiega analogicznie do nauki języka ojczystego, z wykorzystaniem tych samych mechanizmów. Nasze dwujęzyczne działania opieramy o CLIL oraz metodę częściowej Immersji językowej potocznie nazywanej „zanurzeniem w języku”, która na tym etapie rozwoju przynosi najlepsze efekty rozwoju językowego.

2. Co to jest CLIL i jak są realizowane założenia dwujęzyczne w placówkach Academy International?

CLIL – nasza metoda na naukę języka angielskiego od najmłodszych lat! CLIL (Content and Language Integrated Learning) czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu jest stosowane w naszych dwujęzycznych placówkach edukacyjnych począwszy od przedszkola w połączeniu z Immersją częściową zwaną potocznie „zanurzeniem w języku”. Głównym założeniem tej metody jest zdobywanie nowej wiedzy i jednoczesne obcowanie z językiem obcym, uczenie się i używanie go.
W nauczaniu CLIL, nauka języka obcego towarzyszy całemu procesowi edukacji, a jednocześnie nauczanie języka obcego odbywa się w połączeniu z nauką przedmiotową. W praktyce oznacza to zarówno zajęcia języka angielskiego, na których dzieci/uczniowie poznają zasady gramatyki, składni, konstrukcji zdań, uczą się nowych słówek, jak i zajęcia przedmiotowe prowadzone w języku angielskim. W naszych przedszkolach poza „ Immersją podczas której zanurzamy dzieci w języku” – nauczyciel anglojęzyczny przez cały dzień komunikuje się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim, prowadzone są również dodatkowo, codzienne „lekcje angielskiego”, trwające około 30 lub 60 minut. Zajęcia te realizujemy w oparciu o dwujęzyczny międzynarodowy program edukacyjny Mother Goose Time. Program jest tak skonstruowany, żeby dzieci nie miały poczucia, że się uczą – tylko fantastycznie bawią się!

3. Jaka jest różnica pomiędzy metodą „zanurzenia językowego – Immersja” a CLIL?

Zasadnicza różnica w stosunku do kształcenia kanadyjskiego przez „zanurzenia” polega na tym, że CLIL łączy Immersję (zajęcia w języku angielskim) z rozwojem kompetencji językowej (lekcje angielskiego), czyli poznawanie języka intuicyjne z systemową nauką.

4. Dlaczego wybraliśmy CLIL do realizacji naszych założeń językowych w dwujęzycznych placówkach AI. Jakie są korzyści płynące z nauczania dwujęzycznego metodą CLIL?

Korzyści płynące z nauczania dwujęzycznego metodą CLIL:

 • doświadczanie zajęć prowadzonych metodą CLIL pozwala dzieciom nabrać pewności siebie, zapomnieć o nieśmiałości przy podejmowaniu pierwszych prób komunikacji,
 • prócz języka i treści między przedmiotowych uczy samodzielności, kreatywności, analizy, syntezy, czyli wszystkiego co przydatne jest w dorosłym życiu,
 • stymuluje motywację uczniów i zachęca do uczenia się zarówno języka, jak i wykładanego przedmiotu,
 • buduje wiedzę na temat innych kultur i ułatwia ich zrozumienie,
 • rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur,
 • podnosi kompetencję językową i rozwija zdolność komunikacji ustnej,
 • rozwija zainteresowanie wielojęzycznością,
 • sprzyja zdobywaniu wiedzy z różnych perspektyw,
 • umożliwia uczniom częstsze obcowanie z językiem docelowym,
 • nie wymaga poświęcania dodatkowego czasu na naukę języka,
 • raczej uzupełnia inne przedmioty niż współzawodniczy z nimi,
 • różnicuje metody i formy pracy podczas zajęć,
 • zapewnia lepsze przygotowanie do użycia angielskiego w późniejszych etapach edukacji
 • zdobywanie wiedzy o świecie i jednoczesne uczenie się języka wzmacnia motywację, zainteresowanie, poczucie wartości i sukcesu.

5. Co to jest Immersja potocznie nazywana „zanurzeniem w języku” i jak są realizowane założenia Immersji w Academy International?

Immersja potocznie nazywana „zanurzeniem” w języku angielskim polega na osłuchaniu się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia przedszkolaka. Podobnie jak w przypadku nauki mowy ojczystej, dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe – samodzielnie używać. Dziecko wprowadzane jest w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym – „zanurzane” w języku obcym, tak samo jak „zanurzane” było w języku ojczystym od momentu urodzenia.
Najmłodsi poznają język intuicyjnie poprzez obserwację swojego otoczenia oraz udział w różnych wydarzeniach, do których dopasowują wyrażenia i zwroty z danego języka. Wcale nie musi to być jeden język, dzieci bez większego stresu poradzą sobie z komunikatami w dwóch lub kilku językach. Podobnie, jak w przypadku nauki języka ojczystego, ważne jest, by nie oczekiwać od dziecka natychmiastowych postępów. Przyswojenie języka, ojczystego jak i obcego, wymaga czasu. Maluch, który ma stały kontakt z językiem obcym, prędzej czy później zacznie go wykorzystywać do komunikacji z otoczeniem. W początkowym etapie dziecko będzie oczywiście popełniało błędy. Zadaniem otoczenia nie jest ich korygowanie, ale dostarczanie prawidłowego wzorca komunikacji.

6. Dlaczego wybraliśmy metodę Immersji do realizacji naszych założeń dwujęzycznych z najmłodszymi w placówkach Academy International?

Metoda Immersji obecnie jest uznawana za jedną z metod odnoszących największe efekty w nauczaniu małych dzieci języka obcego. Na jej skuteczność wpływ ma otaczanie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna. W trakcie posiłków, przy ubieraniu w szatni, w trakcie spacerów i wszystkich czynności występujących w ciągu dnia.

7. Czym się różni Immersja częściowa (Partial Immersion) od Immersji całościowej (Total Immersion)? W oparciu o jaki model „zanurzenia” pracują dwujęzyczne przedszkola Academy International?

W naszych dwujęzycznych przedszkolach Academy International realizujemy program immersji częściowej. Immersja całkowita możliwa jest tylko w krajach, w których język uczony jest językiem narodowym danego kraju (np. angielski w Wielkiej Brytanii).Jeżeli język uczony nie jest językiem narodowym (np. angielski w Polsce) stosujemy właśnie immersję częściową, która polega na tym, że język angielski towarzyszy dzieciom przez co najmniej 50% czasu spędzanego w przedszkolu.

8. Jaki program jest realizowany w dwujęzycznych przedszkolach Academy International, w ramach opłaty czesnego?

Nasz program jest realizowany w oparciu o autorską Koncepcję pracy i wychowania dwujęzycznych przedszkoli Academy International:

 • „Ku dziecku” – podstawę programową realizujemy zgodnie z założeniami aktualnej podstawy programowej MEN w oparciu o nagrodzony, nowatorski program wydawnictwa Nowa Era.
 • Dwujęzyczny program edukacyjno – wychowaczy oparty o CLIL i częściową Immersję językową.
 • „Mądra główka łamigłówka” – autorski, innowacyjny program rozwijania logicznego myślenia.
 • Międzynarodowy, certyfikowany program wychowawczy Dalton International, rozwijający u dzieci samodzielność, odpowiedzialność za swoje działanie i umiejętność współpracy.
 • „Glottodydaktyka” – przygotowanie do pisania i czytania wg. programu Profesora Bronisława Rocławskiego.
 • „Dziecięca matematyka” – rozwijanie zdolności matematycznych, program rozszerzony w oparciu o program Profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej.
 • „Ruch Rozwijający”ćwiczenia wg Weroniki Sherborne – jako metodę prowadzącą do poznania własnego ciała, pomagającą zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiającą nawiązanie kontaktu, oraz rozwijającą ruch twórczy dzieci.
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy – dla uzyskania harmonijnego, wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Rytmiki i umuzykalnienie – dla rozwinięcia zdolności muzycznych, ruchowych, koncentracji i zdolności językowych dziecka.

9. Ilu nauczycieli prowadzi grupę przedszkolną?

10. Czy Academy International dwujęzyczne przedszkola działają zgodnie z przepisami prawa i są zarejestrowane?

Tak, przedszkola są zarejestrowane i działają zgodnie z przepisami prawa. Nadzór pedagogiczny nad placówkami przedszkolnymi sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

11. Jakie są godziny otwarcia dwujęzycznych przedszkoli Academy International?

Placówki Academy International otwarte są od godziny 7:30 do 18:00. Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość wydłużenia pobytu dziecka do godz.19:00 (pobyt dziecka po godz. 18:00 jest dodatkowo płatny wg cennika).

12. Od jakiego wieku przyjmowane są dzieci do dwujęzycznego przedszkola Academy International?

Do dwujęzycznego przedszkola Academy International przyjmujemy dzieci, które mają ukończone dwa i pół roku.

13. Czy w dwujęzycznym przedszkolu Academy International jest psycholog?

Tak, w przedszkolu jest opieka psychologa dziecięcego. Zajęcia indywidualne i grupowe wymagają dodatkowej opłaty wg. cennika oferty dodatkowej.

14. Czy w dwujęzycznym przedszkolu Academy International jest logopeda?

Tak, w przedszkolu jest opieka logopedyczna dla dzieci. Zajęcia indywidualne wymagają dodatkowej opłaty wg. cennika oferty dodatkowej.

15. Czy w dwujęzycznym przedszkolu Academy International dzieci leżakują, czy leżakowanie jest obowiązkowe?

W dwujęzycznych przedszkolach Academy International leżakowanie nie jest obowiązkowe. Staramy się, żeby dzieci trzyletnie miały możliwość odpoczynku i snu, ponieważ dzięki temu mogą zregenerować swój układ nerwowy oraz nabrać sił na pozostałe atrakcje w dalszej części dnia. Starsze dzieci również korzystają z odpoczynku słuchając bajek, opowiadań lub relaksującej muzyki. Starsze dziecko, które potrzebuje snu, oczywiście również ma możliwość snu na leżaczku przedszkolnym.

16. Czy dzieci w dwujęzycznym przedszkolu Academy International codziennie wychodzą na dwór, na spacer, na plac zabaw?

Tak, staramy się codziennie wychodzić z dziećmi na spacer. Dzieci nie wychodzą na spacer jeśli pada deszcz lub w zimie jest poniżej -10 C lub jest silny wiatr.

17. Czy w dwujęzycznym przedszkolu Academy International jest pielęgniarka lub lekarz?

W placówce nie ma lekarza ani pielęgniarki.

18. Czy w dwujęzycznym przedszkolu Academy International podaje się dziecku leki w przypadku choroby?

W naszych placówkach nie podajemy dzieciom lekarstw, ponieważ nie przyjmujemy dzieci chorych. W wyjątkowych sytuacjach jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą ale nie zagrażającą zarażeniem pozostałych dzieci, opiekunowie, nauczyciele po uprzednim przeszkoleniu przez rodziców/ opiekunów dziecka mogą podawać lekarstwa dziecku przewlekle choremu w czasie jego pobytu w placówce, ze wskazaniem dawkowania i sposobu użycia leku i po uzgodnieniu z Dyrektorem placówki oraz po dostarczeniu wymaganych zaświadczeń od lekarza.

19. Jakie zajęcia dodatkowo płatne proponuje dwujęzyczne przedszkole Academy International?

Przedszkole proponuje szereg zajęć rozwijających wszechstronne zdolności dziecka. Staramy się kierować każde z dzieci na zajęcia zgodne z jego predyspozycjami i zainteresowaniami. Oferta zajęć dodatkowych jest dostępna u koordynatora w formie „oferty zajęć dodatkowych” na dany rok przedszkolny. Oferta co roku jest modyfikowana i rozszerzana zgodnie z przejawianymi zainteresowaniami dzieci i sugestiami rodziców. Organizujemy zajęcia artystyczne takie jak: plastyczne, ceramiczne, muzyczne, nauka gry na instrumentach, ruchowe takie jak: karate, zumba, joga, capoeira, taniec, balet, piłka nożna, tenis. Zajęcia muzyczne grupowe oraz indywidualną naukę gry na instrumentach,oraz uwielbiane przez dzieci zajęcia z eksperymentów. Szachy.

20. Czy w dwujęzycznym przedszkolu Academy International organizowane są wycieczki, dodatkowe atrakcje dla całych rodzin?

Tak, w ramach czesnego raz w miesiącu w przedszkolu organizowane jest przedstawienie lub koncert dla dzieci lub inna atrakcja związana z realizacją autorskiego programu danej placówki.
W ramach oferty dodatkowej (dodatkowo płatne wg cennika) placówki organizują również dla zainteresowanych taką ofertą dzieci i rodziców różnego rodzaju wyjazdy rodzinne, wycieczki np. do teatru, gospodarstw agroturystycznych itp.

21. Kiedy odbywają się zajęcia dodatkowe i gdzie są prowadzone w dwujęzycznym przedszkolu Academy International?

Zajęcia dodatkowe odbywają się w bloku zajęć popołudniowych w sali gimnastycznej – ruchowe, oraz zajęcia indywidualne w osobnym gabinecie np. logopedycznym.

22.Czy w dwujęzycznych przedszkolach Academy International odbywają się dni adaptacyjne? Na czym polegają?

Nasze placówki realizują autorski program adaptacyjny „Uśmiechnięty maluch”. W ciągu całego roku dziecko może uczęszczać na dwujęzyczne zajęcia adaptacyjne Baby Academy oraz zajęcia rozwojowe Funny Notes. Dodatkowo w miesiącu sierpniu placówki organizują dwa dni adaptacyjne dla rodziców i nowo przyjętych dzieci, podczas których następuje wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i opiekunek/nauczycielek. W ciągu tych dwóch dni dziecko przebywa z rodzicem ok. 2 godzin w placówce, w tym czasie przyszli wychowankowie wspólnie z opiekunami poznają swoje pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie sali i łazienki, uczą się korzystania z urządzeń sanitarnych. W sali zabaw rodzice bawią się z dzieckiem, biorą udział w zorganizowanych zajęciach lub obserwują zachowanie pociechy w czasie zabaw dowolnych z dziećmi z tej samej grupy.

23. Co to są dwujęzyczne zajęcia Baby Academy i od jakiego wieku można na nie zapisać dziecko?

Baby Academy to dwujęzyczne zajęcia adaptacyjne prowadzone w formie twórczych zabaw podczas, których maluchy wraz z opiekunami aktywnie odkrywają świat i swoje zdolności. Kształtują samodzielność, zdolność logicznego myślenia i umiejętności językowe. Wspólne zabawy odbywają się w naszym kolorowym, przestronnym otoczeniu dwujęzycznego środowiska edukacyjno-wychowawczego. Zajęcia prowadzą nauczyciele Academy International, w dwóch językach, po polsku i angielsku równolegle. Celem naszych zajęć jest odkrywanie i rozwijanie zdolności dziecka oraz przygotowywanie Go do rozpoczęcia „edukacyjnej przygody ” w dwujęzycznym żłobku i przedszkolu. Zajęcia dla dzieci w wieku 0-3.

Więcej o Baby Academy!

24. Co to są zajęcia Funny Notes i od jakiego wieku można na nie zapisać dziecko?

Funny Notes to pierwsze w Warszawie rozwojowe zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami języka angielskiego. Oferta jest skierowana do dzieci w wieku od 0 do 3 lat. W zajęciach z dziećmi uczestniczą Rodzice.
Uczestnictwo w zajęciach Funny Notes to wspaniały sposób na rozwinięcie u dziecka wrażliwości muzyczno-ruchowej oraz rozwijanie zdolności językowych, poprzez śpiew, zabawę taneczną, aktywizację ruchową oraz wprowadzanie najmłodszych do świata języków obcych. Dodatkowym atutem naszych zajęć jest adaptacja dziecka w środowisku międzynarodowym w jednej z naszych dwujęzycznych placówek, gdzie w bezstresowej atmosferze dzieci uczą się relacji z innymi dziećmi i dorosłymi kształtując zachowania społeczno – adaptacyjne. Funny Notes to dla dziecka i rodzica – wspólny relaks oparty na bliskości i przyjaznych dźwiękach, oraz nauka współdziałania na płaszczyźnie: ja, rodzic i ja, ja i grupa.

Wicej o Funny Notes!

25. Jak mogę się skontaktować z dwujęzycznym przedszkolem Academy International?

Poprzez formularz na stronie internetowej, e-mail, telefonicznie, oraz po umówieniu terminu spotkania poprzez bezpośredni kontakt z dyrektorem i koordynatorem w placówce. Jesteśmy również na FB.

26. Jak i kiedy mogę zapisać swoje dziecko do dwujęzycznego przedszkola Academy International?

W celu zapisania dziecka do jednej z naszych placówek prosimy o wypełnienie formularza na stronie internetowej bądź kontakt mailowy lub rozmowę telefoniczną w celu umówienia spotkania, w placówce. Będziemy wtedy przygotowani na Państwa wizytę w placówce.

27. Czy dwujęzyczne przedszkole Academy International przyjmuje dzieci w pampersach?

Tak, przyjmujemy dzieci korzystające z pieluch jednorazowych. Dzieci przechodzą trening czystości.

28. Co powinna zawierać wyprawka dla dziecka w dwujęzycznym przedszkolu Academy International?

Rodzice zobowiązują się do wyposażenia dziecka na własny koszt w:

 • podręczniki i pomoce naukowe,
 • strój gimnastyczny (biała koszulka, krótkie spodenki, podgumowane skarpety, worek na sznurku do przechowywania rzeczy, wszystkie elementy prosimy o czytelne podpisanie),
 • ubranie na zmianę ( w tym bielizna, przynajmniej 2 komplety, wszystkie elementy podpisane w worku na sznurku),
 • przybory do mycia zębów (wszystkie elementy podpisane),
 • krem do twarzy (podpisany),
 • szczotkę/grzebień do włosów (podpisane niezmywalnym mazakiem),
 • buciki na zmianę (podpisane, zapinane najlepiej na rzep),
 • jasiek z powłoczką i kocyk polarowy jeśli dziecko śpi (podpisane).

29. Czy dzieci w dwujęzycznym przedszkolu Academy International są ubezpieczone?

Na życzenie, Rodzice mogą zgłosić dziecko do objęcia polisą grupową NNW. Oferta dodatkowo płatna.

30. Czy dwujęzyczne przedszkola Academy International są czynne w wakacje?

W okresie wakacyjnym placówka może być zamknięta na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie w celu przeprowadzenia niezbędnych prac naprawczych, remontowych. W przypadku zamknięcia placówki opieka nad Dzieckiem będzie sprawowana w innej placówce Spółki. Szczegółowy harmonogram pracy placówek jest udostępniany Rodzicom/Opiekunom 1 września w każdej z naszych placówek.

31. Jakie są opłaty w dwujęzycznym przedszkolu Academy Interntional w przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka spowodowanej choroba?

Rabat za nieobecność dziecka przez cały miesiąc z powodu choroby wynosi 150 zł.

32. Jakie są opłaty w dwujęzycznym przedszkolu Academy International w przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą?

W przypadku nieobecności dziecka Rodzice mają odliczaną stawkę żywieniową. Rodzice/Opiekunowie powinni zgłosić nieobecność dziecka z jednodniowym wyprzedzeniem, do godziny 14:00.

33. Czy dwujęzyczne przedszkole Academy International korzysta z cateringu czy posiada własną kuchnię?

Gotowe posiłki dostarcza firma Eduservice specjalizująca się w dostarczaniu posiłków do przedszkoli i szkół.

34. Czy w dwujęzycznym przedszkolu Academy International możliwe jest zapewnienie diety dzieciom alergicznym?

Tak, na pisemne zgłoszenie obsługujemy podstawowe diety:

 • dietę wykluczającą mleko i produkty mleczne,
 • dietę wykluczającą jaja kurze,
 • dietę wykluczającą mleko,produkty mleczne i jaja kurze,
 • dietę wykluczającą mięso wieprzowe,
 • dietę wykluczającą produkty zawierające gluten.

35.Czy dziecko w dwujęzycznym przedszkolu Academy International musi być zawsze o stałej godzinie?

Nie ma określonej stałej godziny, na którą dziecko powinno być w przedszkolu, jednakże od godz. 9.30 rozpoczynamy zajęcia edukacyjne, na których dziecko powinno być obecne.

36. Czy można zapisać dziecko do dwujęzycznego przedszkola Academy International wcześniej niż we wrześniu?

W miarę wolnych miejsc przyjmujemy dzieci przez cały rok szkolny. Rozpoczęliśmy już zapisy dzieci do grup na rok 2015/2016.

37. Czego dzieci uczą się w dwujęzycznym przedszkolu Academy International?

Wiek przedszkolny to okres najintensywniejszego rozwoju dziecka. Dlatego właśnie w tym okresie działania edukacyjne, wychowawcze, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynosi najlepsze rezultaty, tworzy solidny fundament pod przyszłą osobowość młodego człowieka. Dziecko poznaje i uczy się rozumieć siebie oraz swoje otoczenie, przedszkole rozwija jego wiedzę o świecie, rozbudza zainteresowanie otaczającym światem i innymi kulturami, uczy tolerancji. W naszym dwujęzycznym środowisku dziecko osłuchuje się językowo, kształtuje samodzielność, uczy się odpowiadać za wykonaną pracę, uczy się dzielić i współpracować z innymi dziećmi czy dorosłymi przy tworzeniu różnorodnych projektów. Rozwija logiczne myślenie i umiejętności matematyczne , umiejętności niezbędne we współczesnym świecie! Ćwiczy koncentrację. Poprzez aktywne działanie odkrywa ciekawe zjawiska przyrodnicze, uczy się je rozpoznawać, przewidywać, poznaje kolory, kształty, uczy się do czego służą różne przedmioty użytku codziennego, poznaje zawody oraz ich znaczenie dla życia ludzi. Mówiąc ogólnie nasze przedszkole kształtuje i wspomaga rozwój intelektualny każdego dziecka. Dodatkowo w codziennych przedszkolnych interakcjach z innymi dziećmi i dorosłymi, dziecko uczy się umiejętności porozumiewania z innymi, poznaje reguły i zasady obowiązujące w grupie społecznej. A wszystkie te zdolności w dwujęzycznych przedszkolach Academy International rozwijamy w atmosferze radości!

38. Co odróżnia dwujęzyczne przedszkole Academy International od innych przedszkoli?

Nasze dwujęzyczne przedszkola gwarantują swoim podopiecznym troskliwą i czujną opiekę, w twórczym, dwujęzycznym środowisku. Wychowanie traktujemy jako proces, który wprowadza w świat, pozwala go poznawać i określać swoje w nim miejsce. Dbamy zatem o radosną, twórczą i bezpieczną atmosferę w naszych placówkach, którą współtworzą zarówno dzieci jak i personel wraz z rodzicami.

Organizacja przedszkola. Dwujęzyczne środowisko.

 • W naszych placówkach zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną i życzliwą dzieciom kadrę pedagogiczną, rozumiejącą doskonale potrzeby małego dziecka.
 • Proponujemy holistyczny program dydaktyczno-wychowawczy uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.
 • Realizujemy dwujęzyczny program edukacyjny. Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach to podstawa. W naszych dwujęzycznych przedszkolach dzieci są „zanurzone” w języku angielskim codziennie.
 • Dbamy, o wszechstronny rozwój muzyczny. W zajęciach rytmiki i umuzykalnienia w ramach czesnego uczestniczą wszystkie dzieci z grupy.
 • Zapewniamy, prawidłowy rozwój fizyczny. Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy w ramach czesnego realizowana dla wszystkich dzieci z grupy.
 • Rozwijamy u dzieci logiczne myślenie za pomocą innowacyjnego program rozwoju logicznego myślenia już od grupy dwulatków, codziennie!
 • Kształtujemy u dzieci samodzielność, odpowiedzialność za swoje działanie i umiejętność współpracy w oparciu o międzynarodowy, certyfikowany projekt „Dalton International”.
 • Pomagamy dziecku zdobyć pewność siebie, rozwijamy poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, uczymy nawiązywania kontaktu, rozwijamy ruch twórczy dziecka poprzez realizację „Ruchu Rozwijającego”ćwiczeń wg Weroniki Sherborne.
 • Zapewniamy dziecku specjalistów współpracujących z przedszkolem, logopedę, psychologa, indywidualne zajęcia korekcyjne.
 • Przygotowujemy całościową ofertę zajęć dodatkowych dzięki, którym każde dziecko będzie mogło rozwijać swoje talenty i zainteresowania, pomagamy rodzicom w wyborze tych zajęć poprzez sprawdzenie jakimi talentami i zainteresowaniami dysponuje każde z dzieci. Uważamy, że mniej znaczy lepiej!
 • Proponujemy ścisłą współpracę z Rodzicami/Opiekunami dziecka.
 • Pomagamy rodzicom być wspaniałymi rodzicami, organizujemy „Warsztaty skutecznego rodzica”.
 • Zapewniamy ciągłość edukacyjną oraz programową w dwujęzycznym środowisku. Poprzez dwujęzyczny żłobek, przedszkole, szkołę podstawową. W planach dwujęzyczne gimnazjum (w tym samym budynku co szkoła podstawowa).

Bogata infrastruktura.

 • Budynek przedszkolny o dużej powierzchni, spełniający wszystkie standardy bezpieczeństwa i higieny przedszkolnej.
 • Uporządkowane przestrzenie do edukacji, zabawy i odpoczynku.
 • Wysokiej jakości, certyfikowane pomoce i zabawki edukacyjne.
 • Przestronne i dobrze doświetlone sale.
 • Własne, wewnętrzne, wyjątkowe sale zabaw z kulkami, tubami, zjeżdżalniami i innymi atrakcjami wykonane przez profesjonalną firmę KOLORADO.
 • Obszerne, pięknie zagospodarowane ogrody z placami zabaw wyposażonymi w bezpieczne certyfikowane urządzenia rekreacyjno–sportowe.
 • Wszystkie nasze placówki są zarejestrowane.

39. Czy dwujęzyczne przedszkola Academy International mają własne place zabaw?

Tak, posiadamy własne zewnętrzne, dobrze wyposażone place zabaw. Placówka Academy International Bielany korzysta z placu zabaw przedszkola publicznego, które znajduje się obok naszej placówki.

40. Co z dzieckiem, które jest mało samodzielne w jedzeniu?

Nie zmuszamy dziecka do jedzenia, ale staramy się je zachęcić poprzez różnorodne i kolorowe posiłki. Jeśli dziecko potrzebuje pomocy podczas jedzenia panie chętnie pomagają.

41. Jak wygląda adaptacja do dwujęzycznego przedszkola Academy International? Co robimy, aby dziecko szybko się zaaklimatyzowało?

W naszych dwujęzycznych przedszkolach realizujemy autorski program adaptacyjny „Uśmiechnięty przedszkolak”. W sierpniu dziecko razem z rodzicami uczestniczy w placówce w dwudniowych, dwu godzinnych spotkaniach ze swoimi wychowawcami. We wrześniu, przez pierwszych kilka dni pobytu dziecka rodzic lub wyznaczony opiekun może uczestniczyć wraz z dzieckiem w zajęciach realizowanych w placówce. Każdy Rodzic/Opiekun uczestniczy we wszystkich zajęciach i zabawach, które się odbywają w tym czasie w placówce, tak aby nie zaburzać pracy grupy i poczucia bezpieczeństwa u pozostałych dzieci, których rodzice nie mogli uczestniczyć w dniach adaptacyjnych. Wychowawca decyduje, jak długo trwa okres adaptacyjny biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka.

42. Jak wygląda płatność za wakacje?

W grupach żłobkowych oraz przedszkolnych do 4-latków opłata jest ponoszona przez 12 miesięcy w roku, w grupie 5-latków do czerwca (kwota czesnego za 12 miesięcy jest rozłożona na 10 rat).