DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

Samodzielność dzieci

Dzieci w naturalnym odruchu ciekawości świata aż rwą się do samodzielności, która prawidłowo rozbudzana przyczynia się do rozwoju kreatywności i autonomiczności najmłodszych. Poprzez stawianie sobie celów, ich realizację i współpracę z otoczeniem stają się bardziej pewne siebie, nie obawiają się podejmować samodzielnych działań i dążą do wykonywania wielu czynności bez ingerencji dorosłych. Dzieci pragną być pomocne i chcą się czuć potrzebne, dlatego warto pozwolić im na samodzielność, kreatywność w działaniu, na odnoszenie sukcesów a czasami i porażek. Dając im szansę na dokonywanie wyborów czy też samodzielne działanie rozbudzamy w najmłodszych szacunek i zaufanie do samych siebie oraz wiarę we własne możliwości, jak również pozwalamy im doświadczyć własnych ograniczeń. Angażując dzieci w wiele codziennych czynności i zachęcając je do samodzielnego podejmowania działań, wyrabiamy w nich odwagę i przedsiębiorczość, motywujemy do rozwoju i pozwalamy gromadzić doświadczenia, które zaprocentują w przyszłości. W naszych jednostkach, wcielamy w życie plan daltoński, gdzie w bezpośredniej pracy z dziećmi rozwijamy i rozszerzamy umiejętności precyzowania oczekiwań wobec nich, obdarowywania ich zaufaniem, formułowania krótkich instrukcji, zlecania dzieciom prostych zadań do wykonania. Wspólnie pracujemy nad tym, jak zachęcić dzieci zarówno te najmłodsze, jak i starsze do podejmowania indywidualnych i grupowych działań, aby czuły się odpowiedzialne za planowanie oraz zakończenie wykonywania zadania. Dziś po rocznym doświadczeniu z wielkim optymizmem patrzymy na kolejne wyzwania edukacji daltońskiej. Podejmujemy coraz to trudniejsze działania, dzięki którym dzieci rozwijają swoje kompetencje. Proces dydaktyczno-wychowawczy edukacji daltońskiej jest wizualizowany. Znajdujące się w sali kolorowe zdjęcia-obrazy pozwalają dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady funkcjonowania w przedszkolu. Dziecko nie potrzebuje pomocy dorosłego podczas porządkowania sali, układania zabawek czy książek. Kolorowe obrazki to swego rodzaju instrukcje, które doskonale ułatwiają dziecku samodzielne wykonanie zadania. Oczywiście należy tu pamiętać o tym, że potrzeby i możliwości każdego dziecka są inne. Dlatego nauczyciel wspiera w działaniu najmłodsze dzieci. Dzięki odpowiednio przygotowanym niestandardowym środkom dydaktycznym, organizacji przestrzeni, wydzieleniu miejsc do działań tematycznych i zgromadzeniu w nich odpowiednich materiałów dydaktycznych dzieci mają ogromną szansę na swobodne podejmowanie samodzielnych działań. Jednym z pierwszych elementów wykorzystywanym w codziennej pracy jest Plan Dnia – dzieci doskonale orientują się, co będą za chwilę robić, daje to im poczucie bezpieczeństwa. Ciągle wzbogacamy kąciki zainteresowań, wykorzystując proste pomoce i środki dydaktyczne – wizualizacja procesów np. następujących po sobie dni tygodnia zaznaczonych kolorami, planowanie dnia i kolejnych czynności przynoszą oczekiwane efekty. Zaznaczanie za pomocą symbolu swojej obecności, dyżurów oraz wizualizacja niektórych czynności i procesów tj. mycie rąk, zębów, odkładania rzeczy na swoje miejsce oraz utrzymanie porządku w sali, korzystanie z zegara, który jest wizualizowany, tablicy zadań itp. Dzieci dzięki tym działaniom stają się swobodne, odpowiedzialne, samodzielne i chętne do pracy. Nie bójmy się więc wyzwań, innowacji obserwujmy dzieci z uwagą, stymulujmy je do działań we własnym tempie i rytmie dnia, uczmy odpowiedzialności za wykonywane zadania i stopniujmy trudności w miarę ich rozwoju. A dzieci wyposażone w określone umiejętności i posiadające kluczowe kompetencje lepiej będą sobie radzić na kolejnych szczeblach edukacji i wykształcą cechy niezbędne we współczesnym świecie u każdego dorosłego człowieka.