Misja

Misją naszej szkoły jest stworzenie inspirującego środowiska, w którym dobre wychowanie i wysoki poziom edukacji przygotują młodych ludzi na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat.

academy

Misję tę realizujemy poprzez wspólne działania uczniów, rodziców i nauczycieli. Pragniemy, aby naszych absolwentów cechowała swoboda porozumiewania się w językach obcych oraz gruntowne wykształcenie ogólne. Staramy się rozwinąć w nich zdolność logicznego myślenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność współpracy w grupie. W wychowaniu kładziemy szczególny nacisk na zasady savoir-vivre’u oraz obcowanie z kulturą i sztuką. Wysiłek, jaki wkładamy w wychowanie i edukację, daje naszym uczniom podstawy do osiągnięcia życiowego sukcesu.

Celem naszych działań jest tworzenie dla dziecka optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • innowacyjne, autorskie projekty edukacyjne,
  • tworzenie dwujęzycznego, międzynarodowego środowiska,
  • intensywną naukę języków: angielskiego i hiszpańskiego,
  • rozwijanie logicznego i kreatywnego myślenia w oparciu o innowacyjny, autorski program „Gimnastyka Umysłu” – elementem tego programu są szachy i rozszerzona matematyka,
  • tworzenie środowiska pracy w oparciu o projekt planu daltońskiego „Dalton International” – wspierający nas w rozwijaniu u dzieci samodzielności, odpowiedzialności, współpracy w grupie oraz refleksji,
  • propagowanie otwartej postawy wobec świata i ludzi,
  • wskazywanie na bogactwo różnorodnych kultur,
  • zachęcanie do stawiania pytań i szukanie na nie odpowiedzi,
  • wpajanie nieprzemijających wartości moralnych i zasad savoir-vivre`u,
  • wyrabianie potrzeby obcowania z „Kulturą Wyższą”.

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. […] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, […] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć narzędzia rozumienia; uczyć się, aby działać, […] uczyć się, aby żyć wspólnie, […] wreszcie, uczyć się, aby być. Raport UNESCO

Działając w oparciu o naszą misję i wartości, przygotowujemy uczniów na wyzwania jakie niesie przyszłość. Kształtujemy kompetencje, które pozwalają sprawnie funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się świecie.
misja_2

Kształcimy ludzi wszechstronnych, o wysokim poziomie empatii. Wiemy, że oprócz przyswojenia wiedzy, bardzo ważne są również praktyczne umiejętności, jak sztuka prezentacji własnych pomysłów, samodzielność myślenia, umiejętność radzenia sobie zarówno w sytuacjach nowych jak i konfliktowych, efektywna praca nad projektami w grupach, odwaga i otwartość. Zachęcamy do poznawania nowych kultur. Motywujemy do doskonalenia się w sztukach plastycznych i teatralnych. Dbamy o zróżnicowany i aktywny rozwój fizyczny.

Pielęgnujemy w naszych uczniach zasadę poszanowania i tolerancji dla tradycji, różnych narodowości i grup kulturowych oraz wpajamy zasady respektowania odmienności jako elementu nowoczesnego świata. Doświadczenia jakie  Państwa dziecko zbierze w najwcześniejszych latach życia, zaprocentują w jego dorosłości.