Postępy językowe

Zakładany poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego ucznia w klasie dwujęzycznej, zgodnie z modelem realizowanym przez naszą szkołę:

academy

Zakłada się, że po roku nauki w klasie dwujęzycznej, uczeń:

 • rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego,
 • potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia, prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada,
 • potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest chętny do pomocy.

Po dwóch latach nauki w klasie dwujęzycznej, uczeń:

 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy),
 • potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych wymagających prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe,
 • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać, kwestie związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Po trzech latach nauki w klasie dwujęzycznej, uczeń:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla szkoły, pracy, czasu wolnego itp.,
 • potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem,
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane, lub które go interesują,
 • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany.

Po czterech latach nauki w klasie dwujęzycznej, uczeń:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu przedmiotów nauczanych w języku angielskim,
 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron,
 • potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

postepy_2

Po czterech latach nauki w klasie dwujęzycznej następuje modyfikacja programu nauczania – w języku angielskim nauczane są dwa przedmioty, do wyboru spośród: matematyki, przyrody, historii powszechnej (z wyłączeniem historii Polski), geografii (z wyłączeniem geografii Polski), historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz podstawy wiedzy o społeczeństwie krajów anglojęzycznych.

Celem piątego roku nauczania w klasie dwujęzycznej, oprócz kontynuacji nauki języka angielskiego w wymiarze 13 godzin tygodniowo, jest przygotowanie dzieci do egzaminu językowego KET for Schools.

Szósty rok nauczania w klasie dwujęzycznej poświęcony jest samodzielnej realizacji przez uczniów projektów o tematyce międzykulturowej, poprzez kontakt z uczniami ze szkół z całego świata, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Kontynuowany jest program nauczania dwóch przedmiotów w języku angielskim.