DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Postępy w języku angielskim

Zakładany poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego ucznia w klasie dwujęzycznej, zgodnie z modelem realizowanym przez naszą szkołę:

Zakłada się, że po roku nauki w klasie dwujęzycznej, uczeń:

 • rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego
 • potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia
 • prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada
 • potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno,
 • zrozumiale i jest chętny do pomocy

Po dwóch latach nauki w klasie dwujęzycznej, uczeń:

 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym
 • (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny,
 • zakupów, otoczenia, pracy)
 • potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych,
 • wymagających prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe
 • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać
 • kwestie związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

Po trzech latach nauki w klasie dwujęzycznej, uczeń:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych
 • wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla szkoły,
 • pracy, czasu wolnego itp.
 • potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się
 • podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są mu znane, lub które
 • go interesują
 • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko
 • uzasadniając lub wyjaśniając swoje opinie i plany

Po czterech latach nauki w klasie dwujęzycznej, uczeń:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na
 • tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu przedmiotów nauczanych w języku angielskim
 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną
 • rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym
 • napięcia u którejkolwiek ze stron
 • potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie
 • tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

Po czterech latach nauki w klasie dwujęzycznej następuje modyfikacja programu
nauczania – w języku angielskim nauczane są co najmniej trzy przedmioty, do wyboru spośród: matematyki, biologii, chemii, historii powszechnej (z wyłączeniem historii Polski), geografii (z wyłączeniem geografii Polski), historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz podstawy wiedzy o społeczeństwie krajów anglojęzycznych.
W piątym roku nauczania w klasie dwujęzycznej zwiększony zostaje również wymiar konwersacji z native-speakerem, do dwóch godzin w tygodniu.
Celem piątego roku nauczania w klasie dwujęzycznej jest przygotowanie dzieci do
egzaminu językowego KET for Schools.

Szósty rok nauczania w klasie dwujęzycznej poświęcony jest samodzielnej realizacji przez
uczniów projektów o tematyce międzykulturowej, poprzez kontakt z uczniami ze szkół z
całego świata, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Kontynuowany jest program nauczania trzech przedmiotów w języku angielskim.
Siódmy rok nauczania w klasie dwujęzycznej poświęcony jest realizacji dwóch celów: przygotowaniu do zmienionego ogólnopolskiego testu szóstoklasisty, który obejmować będzie również treści z zakresu języka angielskiego oraz przygotowaniu do egzaminu do klasy dwujęzycznej do Gimnazjum Zespołu Szkół Niepublicznych „Karolkowa 49”, który to składać się będzie z trzech części:

 • sprawdzian poziomu znajomości języka angielskiego, w podziale na pięć podstawowych kompetencji językowych (Listening, Reading, Speaking, Writing, Use of English)
 • sprawdzian wiedzy z zakresu historii i kultury krajów anglojęzycznych (przeprowadzany w języku angielskim)
 • test psychologiczny badający predyspozycje dziecka do przyswajania języków obcych.