DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Program dwujęzyczny – co, jak, dlaczego?

Spore zainteresowanie wdrażaniem nauczania dwujęzycznego (w różnych jego odmianach) widoczne jest w całej Unii Europejskiej od początku lat ’90. XX wieku.
Potrzeba przezwyciężenia europejskiego syndromu „wieży Babel”, zaowocowała w roku 1994 opracowaniem bazy metodologicznej systematyzującej nauczanie i uczenie się. Dokument ten, określany skrótem CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe), definiuje dwuogniskowe podejście do nauczania języków – drugi język jest wykorzystywany do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i języka. Inaczej mówiąc, uczniowie zdobywają wiedzę nie „po angielsku”, ale poprzez język angielski. Język ten jest jednocześnie narzędziem do pogłębiania wiedzy, jak i celem samym w sobie – umiejętnością, którą uczniowie systematycznie i niejako mimochodem doskonalą.

W stronę „nowego europejczyka”
Długoterminowym celem Unii Europejskiej jest wielojęzyczność, czyli sytuacja, w której każdy obywatel Unii Europejskiej posiada praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej dwoma językami oprócz swego języka ojczystego. Jednym z nich bez wątpienia będzie język angielski (szacuje się, że do roku 2100 niemal połowa populacji świata będzie w stanie porozumiewać się po angielsku). Patrząc z tej perspektywy, wprowadzenie w naszej szkole dwujęzyczności może być rozpatrywane w szerszym, europejskim, kontekście.

Mówiąc o edukacji dwujęzycznej warto wskazać na jej wpływ na holistyczny rozwój ucznia. Niewątpliwą wartością dodaną tego modelu jest jego wymiar kulturowy – otwarcie na społeczność międzynarodową, umiejętność i potrzeba korzystania z dorobku innych narodowości. Nie mniej ważny pozostaje wymiar środowiskowy, językowy, przedmiotowy oraz rozwijanie umiejętności uczenia się. Edukacja dwujęzyczna, zapoczątkowana w szkole podstawowej, przynosi wielowymiarowe efekty na wszystkich szczeblach edukacji oraz w życiu dorosłym.

Dwujęzyczność na Karolkowej

W naszej szkole przyjęliśmy model dwujęzyczności, polegający na nauczaniu w języku angielskim niektórych, wybranych przedmiotów (w odróżnieniu np. od modelu polegającego na zamiennym stosowaniu języka polskiego i angielskiego na każdej z lekcji).
Klasa dwujęzyczna – poza realizacją podstawy programowej w języku polskim – realizuje również dwa, a począwszy od czwartego roku nauki w tym systemie – trzy wybrane przedmioty w języku angielskim.
W naszej szkole na obecnym etapie, tymi przedmiotami są plastyka i muzyka. Ze względu na obecny poziom znajomości języka angielskiego wśród naszych uczniów, zdecydowaliśmy się na prowadzenie w języku angielskim dwóch przedmiotów artystycznych.

W programie dwujęzycznym nasi uczniowie w ciągu tygodnia realizują 10 godzin lekcyjnych języka angielskiego.
Jak to wygląda w praktyce?
2 godziny – realizacja polskiej podstawy programowej z zakresu nauczania języka
obcego nowożytnego
2 godziny – realizacja autorskiego programu rozszerzającego założenia podstawy
programowej z języka obcego, dla klas 0-3
1 godzina – przygotowanie uczniów do egzaminu językowego YLE (w klasach 2-3)
drama w języku angielskim (w klasach 0-1)
2 godziny – nauczanie dwóch wybranych przedmiotów w języku angielskim (muzyka, plastyka)
2 godziny – realizacja projektów językowych (projekty edukacyjne, międzykulturowe,
e-Twinning)
1 godzina – konwersacje z native-speakerem

Poza tym program naszej szkoły obejmuje:
2 godziny języka hiszpańskiego
18 godzin kształcenia zintegrowanego (podstawa programowa w języku polskim)
2 godziny szachów (przedmiot realizowany przez nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej)
godzinę zajęć teatralnych