Dwujęzyczność

Do you speak English? Yes, I do!

Duże zainteresowanie wdrażaniem nauczania dwujęzycznego (w różnych jego odmianach) widoczne jest w całej Unii Europejskiej od początku lat '90. XX wieku.

academy

Potrzeba przezwyciężenia europejskiego syndromu „wieży Babel”, zaowocowała w roku 1994 opracowaniem bazy metodologicznej systematyzującej nauczanie i uczenie się. Dokument ten, określany skrótem CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe), definiuje dwuogniskowe podejście do nauczania języków –  drugi język jest wykorzystywany do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i języka. Inaczej mówiąc, uczniowie zdobywają wiedzę nie „po angielsku”, ale poprzez język angielski. Język ten jest jednocześnie narzędziem do pogłębiania wiedzy, jak i celem samym w sobie – umiejętnością, którą uczniowie systematycznie i niejako mimochodem doskonalą.

W stronę Nowego Europejczyka

Długoterminowym celem Unii Europejskiej jest wielojęzyczność, czyli sytuacja, w której każdy  obywatel Unii Europejskiej posiada praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej dwoma językami oprócz swego języka ojczystego. Jednym z nich bez wątpienia będzie język angielski (szacuje się, że do roku 2100 niemal połowa populacji świata będzie w stanie porozumiewać się po angielsku). Patrząc z tej perspektywy, wprowadzenie w naszej szkole dwujęzyczności może być rozpatrywane w szerszym, europejskim, kontekście.

Mówiąc o edukacji dwujęzycznej warto wskazać na jej wpływ na holistyczny rozwój ucznia. Niewątpliwą wartością dodaną tego modelu jest jego wymiar kulturowy – otwarcie na społeczność międzynarodową, umiejętność i potrzeba korzystania z dorobku innych narodowości. Nie mniej ważny pozostaje wymiar środowiskowy, językowy, przedmiotowy oraz rozwijanie umiejętności uczenia się. Edukacja dwujęzyczna, zapoczątkowana w szkole podstawowej, przynosi wielowymiarowe efekty na wszystkich szczeblach edukacji oraz w życiu dorosłym.

dwujezycznosc_1

Dwujęzyczność na Karolkowej

W naszej prywatnej szkole podstawowej przyjęliśmy model dwujęzyczności, polegający na nauczaniu w języku angielskim niektórych, wybranych przedmiotów (w odróżnieniu np. od modelu polegającego na zamiennym stosowaniu języka polskiego i angielskiego na każdej z lekcji).

Klasa dwujęzyczna – poza realizacją podstawy programowej w języku polskim – realizuje również dwa przedmioty w języku angielskim

W programie dwujęzycznym nasi uczniowie w ciągu tygodnia realizują 10 godzin lekcyjnych języka angielskiego.