DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkolna społeczność

Nasza szkolna społeczność ma swoich przedstawicieli i tak, co roku: na potrzeby uczniów,  powstaje Rada Uczniów, na potrzeby klasy powstaje Rada Klasy, na potrzeby szkoły powstaje Rada Szkoły.

Na początku każdego roku Dyrektor powołuje w każdej klasie Radę Klasową złożoną z dwóch członków wyłonionych spośród Rodziców. RK prowadzi działalność w ścisłym porozumieniu z wychowawcą klasy. Jest powołana do:

 • reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
 • współorganizacji wydarzeń klasowych,
 • wspierania szkoły w działaniach edukacyjnych i wychowawczych,
 • prowadzenia sprawnej organizacji/komunikacji wewnętrznej w ramach klasy.

Rada Szkoły jest organizacją wewnątrzszkolną złożoną z jednego delegata wyłonionego z rad klasowych.

Prowadzi działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Jest powołana do:

 • reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
 • ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,
 • współdziałania ze szkołą w stałym udoskonalaniu jej wyników i warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Rada Uczniów

Na początku każdego roku wychowawca wraz z uczniami, wyłania po dwoch reprezentantów, złożonych z uczniów danej klasy. RU prowadzi działalność w ścisłym porozumieniu z wychowawcą klasy. Jest powołana do:

 • reprezentowania uczniów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
 • współorganizacji wydarzeń klasowych,
 • wspierania klasy i szkoły w działaniach edukacyjnych i wychowawczych,
 • prowadzenia sprawnej organizacji/komunikacji wewnętrznej w ramach klasy.

Kadencja Rady Klasy/Szkoły/ Uczniów trwa 1 rok. Ustępująca Rada Klasy/Szkoły/Uczniów działa do chwili wyboru nowej rady. Członkowie rady, którzy nie biorą aktywnego udziału w jej pracach, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez radę lub w trakcie zebrań klasowych rodziców/uczniów. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady powinni zostać powołani nowi członkowie w czasie klasowych zebrań rodziców/uczniów. Jednego członka Rady Szkoły powołuje dyrektor szkoły.